Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Chứng nhận

ISO 9001:2008

Sản phẩm

Thiết bị Graco

Nhà cung cấp

Lưu thông sơn

Ứng dụng mạch vòng ống kín, nơi bơm liên tục lưu thông sơn

Ưu điểm của Lưu thông:

Không mất thời gian do việc sử dụng súng phun cho người sử dụng, kiểm soát độ nhớt hoặc chờ phân phối sản phẩm
Tính đồng nhất của sản phẩm được phân phối đến từng trạm làm việc (về màu sắc, độ nhớt và nhiệt độ)
Tiết kiệm sản phẩm: tổng lượng sử dụng sơn
Điều kiện làm việc tốt hơn: các trạm làm việc rõ ràng
Môi trường an toàn được đảm bảo bằng cách giữ một lượng lớn sản phẩm bên ngoài xưởng

Showing 1–9 of 12 results

Top